Databeskyttelsespolitik

Sådan beskytter VM Rejser kundernes data

Databeskyttelse har høj prioritet hos VM Rejser, og vi har udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, hvor I som kunder kan orientere jer om, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter jeres personoplysninger.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

VM Rejser registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovgivningen.  Rejsearrangør Lena Tange er ansvarlig for den korrekte behandling af oplysninger, givet til VM Rejser.

Hvis I har spørgsmål til, hvordan jeres personoplysninger behandles, er I meget velkomne til at rette henvendelse til Lena på lt@vmrejser.dk.

Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan registreres og behandles, omfatter som udgangspunkt alene navn, fødselsdato og kontaktoplysninger, det vil sige almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Behandling og opbevaring

Vi behandler jeres data fortroligt. Ved jeres henvendelse til VM Rejser om modtagelse af et tilbud, registreres skolens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson med eventuelt mobiltelefonnummer samt mailadresse. Disse oplysninger vil indgå i VM Rejsers sagsbehandlingssystem.

Når rejsen er gennemført, er formålet med indhentning af personoplysningerne opfyldt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet indenfor den fastsatte frist i lovgivningen.

Videregivelse af personoplysninger

VM Rejser videregiver ikke oplysninger til tredjemand, med mindre det er relevant for afvikling af rejsen. Der kan her være tale om videregivelse af data til:

  • Indkvarteringssted, som har brug for navne, fødselsdage, køn af hensyn til deres registrering af gæsterne.
  • Samarbejdspartnere, som bistår med afvikling af programmet. Her kan der være tale om navn, alder og valgt aktivitet.
  • Restaurant eller andre som aktører skal levere måltider. De vil få udleveret antal, men ikke navn på deltagere, der har behov for særkost, fx allergikere, diabetikere, vegetarer eller personer, der ikke spiser svinekød.

Samtykke

Ved skolerejser er skolen ansvarlig for, at der er indhentet samtykke fra deltagerne eller fra deltagernes forældremyndighedsindehavere eller værger. Der skal være givet samtykke til, at skolen må videregive følsomme oplysninger til rejsearrangøren, der ligeledes må behandle og videregive disse oplysninger til sine underleverandører for deres behandling i det omfang, dette er nødvendigt for at gennemføre rejsen.

Dataindsigt

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til VM Rejser, rejsearrangør   Lena Tange, med henblik på at få kopi af de oplysninger om vedkommende, som findes i VM Rejsers sagsbehandlingssystem.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan henvendelse rettes til VM Rejser med henblik på at få oplysningerne berigtiget.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, og retter i så fald henvendelse til VM Rejser.

Tilbagekaldelse af samtykke

Bestilleren kan til enhver tid rette henvendelse til VM Rejser vedrørende orientering om   tilbagekaldelse af samtykke. VM Rejser kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage. Den registrerede vil i den forbindelse  blive orienteret om eventuelle konsekvenser for rejsens gennemførelse.

Sletning af oplysninger

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som VM Rejser har registreret om den pågældende. Dette vil blive udført straks på anmodning. Dette vil blive udført straks på anmodning, og den registrerede vil i den forbindelse blive orienteret om eventuelle konsekvenser for rejsens gennemførelse.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.